Izba 51 głosami, przy 48 przeciw, odrzuciła ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (projekt poselski). Nowela wprowadza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, za kwestionowanie stosunku służbowego innego sędziego czy skuteczności jego powołania.

17 stycznia 2020 r. zakończyło się 3. posiedzenie Senatu, podczas którego rozpatrzono 7 ustaw. Izba odrzuciła ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, a do 3 ustaw wprowadziła poprawki. Podjęła też 3 uchwały okolicznościowe. Senat wybrał ponadto senatorów Krzysztofa Kwiatkowskiego i Bogdana Zdrojewskiego do składu Krajowej Rady Sądownictwa i zmienił składy swoich komisji.

Senacka Komisja Środowiska na posiedzeniu 14 stycznia 2020 r. rozpatrzyła nowelizację ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wydłuża ona do 30 czerwca br. możliwość prowadzenia ewidencji odpadowej w formie papierowej.Senatorowie opowiedzieli się za kolejnymi zmianami dotyczącymi m.in. Bazy Danych Odpadowych.  Senacka komisja zaproponowała przedłużenie terminu sprawozdawczości dot. odpadów, m.in. dla samorządów, czy wprowadzenie obliga sporządzania ewidencji odpadów w przypadku awarii Bazy Danych Odpadowych (BDO).

Nowelizacja ustaw sądowych może być postrzegana jako dalsze osłabienie wymiaru sprawiedliwości w Polsce - czytamy w opinii Komisji Weneckiej, która opublikowana została dziś w trybie pilnym po ubiegłotygodniowej wizycie Komisji w Polsce. O opinię zwrócił się do Komisji Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki. Komisja rekomenduje też, by nie przyjmować poprawek w sprawie postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów.

Połączone komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska 9 stycznia 2020 r. zarekomendowały przyjęcie przez Senat specustawy ws. ASF bez poprawek.