17 stycznia 2020 r. zakończyło się 3. posiedzenie Senatu, podczas którego rozpatrzono 7 ustaw. Izba odrzuciła ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, a do 3 ustaw wprowadziła poprawki. Podjęła też 3 uchwały okolicznościowe. Senat wybrał ponadto senatorów Krzysztofa Kwiatkowskiego i Bogdana Zdrojewskiego do składu Krajowej Rady Sądownictwa i zmienił składy swoich komisji.

Nowelizacja ustaw sądowych może być postrzegana jako dalsze osłabienie wymiaru sprawiedliwości w Polsce - czytamy w opinii Komisji Weneckiej, która opublikowana została dziś w trybie pilnym po ubiegłotygodniowej wizycie Komisji w Polsce. O opinię zwrócił się do Komisji Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki. Komisja rekomenduje też, by nie przyjmować poprawek w sprawie postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów.

Połączone komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska 9 stycznia 2020 r. zarekomendowały przyjęcie przez Senat specustawy ws. ASF bez poprawek.

Senacka Komisja Środowiska na posiedzeniu 14 stycznia 2020 r. rozpatrzyła nowelizację ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wydłuża ona do 30 czerwca br. możliwość prowadzenia ewidencji odpadowej w formie papierowej.Senatorowie opowiedzieli się za kolejnymi zmianami dotyczącymi m.in. Bazy Danych Odpadowych.  Senacka komisja zaproponowała przedłużenie terminu sprawozdawczości dot. odpadów, m.in. dla samorządów, czy wprowadzenie obliga sporządzania ewidencji odpadów w przypadku awarii Bazy Danych Odpadowych (BDO).

Połączone senackie komisje - Ustawodawcza oraz Praw Człowieka, Praworządności i Petycji omawiały nowelizację ustaw sądowych, która przewiduje m.in. zmiany w systemie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i modyfikację procedury wyboru I prezesa Sądu Najwyższego. Podczas posiedzenia przedstawiono szereg krytycznych opinii wobec tych propozycji ustawowych.